تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1376 
عرفان و فلسفه 
دوره عالی تحقیقات ازاد تهران 
 
سطح 4